Kun DU ved hvilke data du har brug for…

Kun DU ved hvilke data du har brug for at samle ind fra udførte arbejdsopgaver.

Løsning til mobile arbejdspladserDet er ingen hemmelighed at der findes hundredevis af apps og mobile løsninger til at registrere og indsamle data. Ofte er disse værktøjer bygget op omkring forud definerede formularer og skemaer, som bygger på udviklerens forståelse af virksomhedens behov.

Målet med Worker var at skabe et Mobile Workspace værktøj som kunne benyttes i både service og transport branchen.

Vi søgte at skabe et værktøj som ikke tvang virksomheder til at arbejde i kasser, men i stedet skabe rammerne til at vores kunder selv kunne forme det værktøj de skulle bruge til den daglige drift af deres virksomhed.

 

Med et stærkt fokus på brugervenlighed, simplicitet og mulighed for at tilpasses den enkelte virksomheds daglige drift har vi bygget en cloud baseret platform, som ikke har ambitioner om at være det mest avancerede system, men det mest brugervenlige og alsidige system.

Worker lader dig styre projekter og opgaverfungerer både alene, og som et stærkt supplement til vores GPS tracking og flådestyringsplatform.

 
Klik her for at kontakte os i dag =>

Hvor meget tid bruger du egentlig…

Du har styr på timesedlen, du har styr på faktureringen, men har du styr på den reelle udgift og tidsforbruget?

Hvad end det drejer sig om tidsforbrug hos en kunde, en byggesag, en grossist eller eget værksted, så sikrer din flådestyringsplatform at du har et præcist overblik over tiden hver enkelt medarbejder har opholdt sig på stedet.

Men tiden brugt i det specifikke område er ofte kun halvdelen af billedet.

Derfor kan du i vores platform også rapportere på køretid- og afstand til et bestemt område eller adresse.

På denne måde sikrer du at du til enhver tid kan skabe det præcise overblik over hvor meget tid og kørt afstand der bruges på en opgave, og på derved sikre at du ud fra fakta kan vurdere om en opgave reelt er rentabel, om det kan betale sig at benytte fastbokse fra grossisten eller om der skal oprettes fjernlagre i din egen virksomhed.

Anvendelsesmulighederne er mange – forskellen er at have det rigtige værktøj.

Beskatning af fri bil, hvis man har flere biler til rådighed

Lignings Loven § 16, stk. 4, gælder for hver enkelt bil, der stilles til rådighed for den ansatte til privat brug. Det vil sige, at der ikke gives mængderabat. Hvis den ansatte har adgang til én bil, men skifter bil en eller flere gange inden for samme kalendermåned, accepterer SKAT, at den ansatte kun beskattes af den dyreste bil. Det kan eksempelvis være tilfældet med en automobilforhandler.

Der henvises til den juridiske vejledning afsnit C.A.5.14.1.3 Flere biler

Vedr. privat kørsel i salgsbiler henvises til den juridiske vejledning afsnit C.C.2.1.4.3

Hovedprincipper for værdiansættelsen, jf. § 16, stk.4, 1. og 2. pkt.

Den skattemæssige værdi af fri firmabil sættes efter ligningslovens§ 16, stk. 4, til en procentdel af bilens værdi. Det er rådigheden over firmabil til privat brug, der herved beskattes. Den skattemæssige værdi er derfor uafhængig af omfanget af den private kørsel.

Baggrunden for denne »skematiske« værdiansættelse er ønsket om at forenkle administrationen af beskatning af fri firmabil for myndighederne og de skattepligtige, således at det bl.a. ikke er nødvendigt at arbejde med kørselsregnskaber eller skønne over

omfanget af den private kørsel. Beregningsgrundlaget for den skattemæssige værdiansættelse (bilens værdi) skal mindst udgøre 150.000 kr. og højst 400.000 kr., uanset bilens faktiske værdi i øvrigt. Procentdelen er 20 for indkomståret 1994, 21 for indkomståret

1995, 22 for indkomståret 1996 og 23 fra og med indkomståret 1997.

§ 16, stk. 4, finder anvendelse på hver enkelt bil, firmaet stiller til rådighed for den ansatte til privat brug (der gives ikke mængderabat).§ 16, stk. 4, finder ikke kun anvendelse på biler, som firmaet ejer, men også på biler, som firmaet har lejet (leaset). Stiller firmaet en lejet bil til fri rådighed for en ansat, beskattes den ansatte efter § 16, stk. 4, idet den skattepligtige værdi fastsættes, som om bilen var erhvervet til eje af firmaet på lejetidspunktet

 

 

Ligningsloven §16 stk. 4

Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. Til den skattepligtige værdi medregnes et miljøtillæg. Miljøtillægget udgør den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter vægtafgiftsloven, med tillæg af 50 pct. For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er foretaget, og herefter til 75 pct. af nyvognsprisen. For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. Ved værdiansættelsen af biler, der ikke indregistreres her i landet, og ved værdiansættelsen af biler, der er omfattet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, skal den værdi anvendes, som efter 5. og 6. pkt. ville blive lagt til grund ved værdiansættelsen af en tilsvarende bil, der er anskaffet her i landet og indregistreret her. Er bilen kun til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori bilen ikke har været til rådighed. Hvis en bil, der af arbejdsgiveren mv. er stillet til rådighed for den skattepligtige udelukkende for erhvervsmæssig kørsel, benyttes privat, beskattes værdien af den private benyttelse i det pågældende år efter reglerne i 1.-7. pkt, medmindre der er betalt dagsafgift for privat benyttelse af bilen, jf. § 4 i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Er dagsafgiften som nævnt i 7. pkt. betalt af arbejdsgiveren, skal den skattepligtige beskattes af værdien heraf, jf. stk. 3. Kørsel mellem hjem og virksomheden højst 1 dag om ugen eller i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder anses ved anvendelsen af reglerne i 9. pkt. ikke for privat kørsel for skattepligtige, der som led i kundeopsøgende arbejde fra hjemmet i øvrigt udelukkende kører erhvervsmæssigt. Den skattepligtige værdi efter 1.-9. pkt. nedsættes med den skattepligtiges betaling i indkomståret til arbejdsgiveren mv. for råderetten, men nedsættes ikke med eventuelle beløb, der beskattes efter reglen i § 9 C, stk. 7. For biler omfattet af § 4, stk. 1, II, A, i lov om vægtafgift af køretøjer m.v. finder 1.-11. pkt. kun anvendelse, såfremt der skal betales tillægsafgift for privat anvendelse efter § 2 i lov om vægtafgift af køretøjer m.v. For biler, der er indregistreret første gang den 2. juni 1998 eller tidligere finder 1.-11. pkt. ikke anvendelse på biler, hvor merværdiafgift vedrørende anskaffelsen er fradraget ifølge merværdiafgiftsloven § 37, stk. 1, § 38, stk. 1, eller § 41, fordi bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Se satser og beløbsgrænser i ligningsloven her

Se den samlede tekst her

Hvidpladet bil som holder på virksomhedens adresse – bilen må ikke bruges privat

Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at aftalen om at en firmabil ikke må bruges privat, bliver overholdt. Arbejdsgiveren skal derfor kontrollere, at fx udgifter til benzin og service svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel.

Der henvises til den juridiske vejledning afsnit C.A.5.14.1.11 Vurdering af hvornår en bil er til rådighed for privat kørselEnter your text here …

Hvis man som virksomhed leaser en hvidpladebil, kan en andel af momsen fradrages de første 36 mdr ?

Ja,

Momslovens § 42, stk. 4:

Virksomheder, der lejer personmotorkøretøjer i mere end 6 måneder i sammenhæng, kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, fradrage afgiften af lejen, dog højst med 25 pct. af fradragsgrundlaget efter stk. 5. Det er en betingelse, at mindst 10 pct. af den årlige kørsel med det lejede køretøj anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Se lovteksten her

Hvis der foreligger en udbetaling på leasingaftalen (ekstraordinær startydelse) – kan der så også fradrages en momsandel herpå? Og i så fald hvor meget?

Ja, hvis momsfradraget på de periodiske fakturerede leasingydelser er mindre end det beregnede maksimale momsfradrag, kan der beregnes et ekstraordinært fradrag.

Da der er tale om komplekse regler er det nødvendigt at finde svarene på begge spørgsmål i Den Juridiske Vejledning, afsnit:

Der henvises til den juridiske vejledning afsnit D.A.11.6.2 Personbiler og motorcykler ML § 42, stk. 1, nr. 7 og stk. 4, 5, 6 og 7 [2.4 digital]

Se hvor dine biler er med GPS Tracking

I en hverdag uden GPS Tracking

En kollega kan have sendt en bil fra Middelfart på en opgave i Horsens du ikke kender til, og du får brug for en hasteleverance til en kunde i Odense. Uden en flådestyringsløsning baseret på live GPS tracking ville du starte med at sige at din bil fra Middelfart kan være fremme om 30 minutter, hvorefter du ville ringe til manden i bilen og finde ud af at bilen kører på motorvejen syd for Horsens. Continue reading