Beskatning af fri bil, hvis man har flere biler til rådighed

Lignings Loven § 16, stk. 4, gælder for hver enkelt bil, der stilles til rådighed for den ansatte til privat brug. Det vil sige, at der ikke gives mængderabat. Hvis den ansatte har adgang til én bil, men skifter bil en eller flere gange inden for samme kalendermåned, accepterer SKAT, at den ansatte kun beskattes af den dyreste bil. Det kan eksempelvis være tilfældet med en automobilforhandler.

Der henvises til den juridiske vejledning afsnit C.A.5.14.1.3 Flere biler

Vedr. privat kørsel i salgsbiler henvises til den juridiske vejledning afsnit C.C.2.1.4.3

Hovedprincipper for værdiansættelsen, jf. § 16, stk.4, 1. og 2. pkt.

Den skattemæssige værdi af fri firmabil sættes efter ligningslovens§ 16, stk. 4, til en procentdel af bilens værdi. Det er rådigheden over firmabil til privat brug, der herved beskattes. Den skattemæssige værdi er derfor uafhængig af omfanget af den private kørsel.

Baggrunden for denne »skematiske« værdiansættelse er ønsket om at forenkle administrationen af beskatning af fri firmabil for myndighederne og de skattepligtige, således at det bl.a. ikke er nødvendigt at arbejde med kørselsregnskaber eller skønne over

omfanget af den private kørsel. Beregningsgrundlaget for den skattemæssige værdiansættelse (bilens værdi) skal mindst udgøre 150.000 kr. og højst 400.000 kr., uanset bilens faktiske værdi i øvrigt. Procentdelen er 20 for indkomståret 1994, 21 for indkomståret

1995, 22 for indkomståret 1996 og 23 fra og med indkomståret 1997.

§ 16, stk. 4, finder anvendelse på hver enkelt bil, firmaet stiller til rådighed for den ansatte til privat brug (der gives ikke mængderabat).§ 16, stk. 4, finder ikke kun anvendelse på biler, som firmaet ejer, men også på biler, som firmaet har lejet (leaset). Stiller firmaet en lejet bil til fri rådighed for en ansat, beskattes den ansatte efter § 16, stk. 4, idet den skattepligtige værdi fastsættes, som om bilen var erhvervet til eje af firmaet på lejetidspunktet