Hvis man som virksomhed leaser en hvidpladebil, kan en andel af momsen fradrages de første 36 mdr ?

Ja,

Momslovens § 42, stk. 4:

Virksomheder, der lejer personmotorkøretøjer i mere end 6 måneder i sammenhæng, kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, fradrage afgiften af lejen, dog højst med 25 pct. af fradragsgrundlaget efter stk. 5. Det er en betingelse, at mindst 10 pct. af den årlige kørsel med det lejede køretøj anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Se lovteksten her

Hvis der foreligger en udbetaling på leasingaftalen (ekstraordinær startydelse) – kan der så også fradrages en momsandel herpå? Og i så fald hvor meget?

Ja, hvis momsfradraget på de periodiske fakturerede leasingydelser er mindre end det beregnede maksimale momsfradrag, kan der beregnes et ekstraordinært fradrag.

Da der er tale om komplekse regler er det nødvendigt at finde svarene på begge spørgsmål i Den Juridiske Vejledning, afsnit:

Der henvises til den juridiske vejledning afsnit D.A.11.6.2 Personbiler og motorcykler ML § 42, stk. 1, nr. 7 og stk. 4, 5, 6 og 7 [2.4 digital]